نوشته‌ها

رعایت رژیم غذایی صحیح،نقش مهمی در کنترل سندرم متابولیک دارد
چربی در طی مراحل استئاتوز، NASHو سیروز در کبد جمع می شود
ترکیب مواد غذایی نقش مهمی درپیشگیری از کبد چرب بعهده دارد.ر
مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان نقش مهمی در کاهش التهاب دارند