نوشته‌ها

قهوه باعث کاهش فیبروز ناشی از کبدچرب می شود.
ترکیب مواد غذایی نقش مهمی درپیشگیری از کبد چرب بعهده دارد.ر
کم خوابی باعث ریزه خوری در شب می شود
اپیدمی کبدچرب در تمام نقاط دنیا در حال گسترش است.
اصلاح رژیم غذایی نقش مهمی در جلوگیری از کبدچرب دارد.