عناب در کاهش التهاب کبدچرب موثر است.
زردچوبه تاثیرات مفیدزیادی برکبدچرب دارد
دارچین خواص بی نظیری برای کبدچرب دارد.