چربی در طی مراحل استئاتوز، NASHو سیروز در کبد جمع می شود