چربی در طی مراحل استئاتوز، NASHو سیروز در کبد جمع می شود
با انجام روشهای مختلفی از قبیل ازمایشگاهی و.. می توان به وجود کبدچرب پی برد