متابولیسم چربی ها یکی از وظایف مهم کبد است.
متابولیسم کربوهیدرات،پروتئن و چربی در کبد انجام می شود